Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chỉ đạo Bảo tàng Tỉnh; Khu di tích Gò Tháp; Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; Khu di tích Xẻo Quít; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng, di tích năm 2019.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bảo tàng Tỉnh, các đơn vị quản lý di tích trực thuộc Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp … đồng thời tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng, di tích và sẵn sàng ứng phó với mưa bão. Tổ chức các hoạt động tuyền truyền, phổ biến kiến thức vể phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức người lao động của bào tàng, di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan.

Đồng thời tăng cường các hoạt động trưng bày chuyên đề, triển lãm, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu di sản văn hóa tại bảo tàng và di tích nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí, hưởng thụ văn hóa của đông đảo công chúng.

Bên cạnh đó cần phối hợp với các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, hoặc các hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc; quản lý chặt chẽ việc thực hiện nếp sống văn minh và giữ gìn cảnh quan, môi trường tại di tích, tổ chức hoạt động dịch vụ, đặt tiền lễ, thắp hương, hóa sớ, bỏ rác thải đúng nơi qui định. /.

Nguyễn Toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese