Kế hoạch Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hoá xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2025 vừa được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành sẽ thực hiện tu bổ, phục hồi 06 di tích quốc gia, 01 di tích quốc gia đặc biệt; hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi 37 di tích cấp tỉnh.

Cụ thể, đối với di tích quốc gia, quốc gia đặc biệt, hỗ trợ kinh phí đầu tư và đối ứng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích hàng năm do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân bổ từ Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ.

Đối với di tích cấp tỉnh, hỗ trợ kinh phí đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các hạng mục chính của di tích bị hư hại nặng nhằm chống xuống cấp các công trình xây dựng, công trình kiến trúc nghệ thuật, tín ngưỡng dân gian (chính điện, hậu tổ,…) và di tích lịch sử cách mạng. Chú trọng các di tích lịch sử – văn hóa thuận lợi cho phát triển du lịch có gắn với tín ngưỡng tâm linh của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích giai đoạn 2022 – 2025 là trên 69 tỷ đồng.

Nguồn: 140/KH-UBND

Theo Việt Tiến

https://dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/10749675?plidlayout=2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo

viVietnamese